sport01 

Kakovost usklajevanja športne kariere in izobraževalne poti skozi srednje- in visokošolsko izobraževanje ne vpliva le na športnikov osebni in športni razvoj, ampak pomembno vpliva tudi na njegov poklicni razvoj in zaposljivost med in po koncu športne kariere.

Projekt razvija in implementira evropske smernice za dvojno kariero (EU Guidelines on Dual Careers of Athletes, 2012). Cilj projekta je spodbuditi:

(a) kompetence športnikov za razvoj njihove dvojne karierne poti in

(b) kakovost izvajanja svetovanja in opore, namenjene športnikom, ki so v procesu priprave na dvojno kariero, že usklajujejo šolanje in šport in/ali le-to zaključujejo.

Projekt bo:

(a) opisal kompetence, razvil instrumente in metode, ki jih potrebuje (izbrani) vzorec ±5.000 12- do 18-letnih in ±4.400 od 18- do 25-letnih športnikov, da se učinkovito pripravijo na dvojno kariero, jo usklajujejo in zaključijo;

(b) razvil profile kompetenc, instrumente in metode, ki jih potrebuje (izbrani) vzorec 525 strokovnjakov (koordinatorjev) za dvojno kariero za učinkovito delo s športniki, ki usklajujejo šolanje in šport.


Rezultate bomo diseminirali preko projektne spletne strani, socialnih medijev, znanstvenih in strokovnih člankov, predavanj, poročil, projektu namenjenih tematskih delavnic in zaključnega simpozija. Projekt je inovativen in z veliko dodano vrednostjo na evropski ravni, saj

(a) omogoča profile kompetenc za športnike in strokovnjake (koordinatorje) za dvojno kariero ter razvija instrumente in tehnike za optimiziranje svetovanja za športnike z dvojno kariero,

(b) ga izvaja konzorcij mednarodno uveljavljenih strokovnjakov s področja raziskovanja športne kariere ter ekspertov za dvojno kariero, ki vsakodnevno delajo s športniki in prihajajo iz devetih različnih evropskih držav, ki predstavljajo sever, jug, vzhod in zahod Evrope in

(c) omogoča temelje za oblikovanje evropskega okvirja športnikovih kompetenc, potrebnih za učinkovito usklajevanje šolanja in športa ter kompetenc strokovnjakov (koordinatorjev), ki s svojim delom zagotavljajo podporo športnikom z vidika optimizacije njihove dvojne kariere v državah članicah Evropske unije.

 formation01