No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Tretji sestanek in delavnica - CAR Sant Cugat, Španija

Tretji projektni sestanek in delavnica sta od 6. do 8. aprila 2015 potekala v mestu Sant Cugat v Španiji. Gostitelja sestanka sta bila Centre d’Alt Rendiment (CAR) in Avtonomna univerza iz Barcelone (UAB).

Delavnica (program)

CAR Sant Cugat je v sredo 6. aprila 2016 organiziral delavnico na temo dvojne kariere na kateri so sodelovali tudi člani konzorcija, ki so predstavili izsledke druge faze projekta in aplikativne vidike dela s športniki z dvojno kariero. Delavnice se je udeležilo več kot 100 strokovnjakov za dvojno kariero, doktorskih študentov, športnikov in strokovnjakov, ki sodelujejo v drugih projektih EU. GEES partnerji so na delavnici predstavili študije primerov, s katerimi so poudarili aplikativno vrednost rezultatov projekta za delo s športniki z dvojno kariero. Na delavnici so svoje raziskovalne projekte in povzetke rezultatov predstavili tudi predstavniki drugih projektnih skupin, financiranih iz virov EU. Udeleženci so delavnico zaključili z ogledom športnih objektov CARa.

Tretji projektni sestanek (poročilo)

Polovica delovnega dne je bila namenjena predstavitvi rezultatov druge faze projekta. Partnerji so razpravljali o rezultatih in pričeli z njihovo analizo, ki jo je pripravil znanstveni koordinator projekta VUB.

Namen druge faze projekta (oz. drugega delovnega paketa) je identificirati in razviti profil kompetenc (to je znanj, spretnosti, izkušenj in odnosov), ki jih potrebujejo strokovnjaki za dvojno kariero oz. koordinatorji (ang. dual career support providers), da lahko optimizirajo svoje delo s športniki, ki se nahajajo v različnih fazah dvojne kariere (oz. se nanjo pripravljajo, so v procesu ali z dvojno kariero zaključujejo).

Ključni rezultati (več informacij)

- 256 strokovnjakov za dvojno kariero oz. koordinatorjev (v nadaljevanju DCSP) je izpolnilo spletno anketo (49% stopnja dokončanja)

- Povprečni profil evropskega strokovnjaka za dvojno kariero (DCSP) je:

o povprečna starost: 44.1 let
o 51.50% moških, 49.50% žensk
o 71% DCSP delo na področju dvojne kariere krajši delovni čas & 29% jih delo koordinatorja opravlja polni delovni čas
o Med udeleženci študije je večina zaposlena na univerzah (30%), 18% jih dela v srednjih šolah in 17% v športnih centrih in elitnih športnih šolah.

- Večina strokovnjakov, ki so sodelovali v študiji (85%), se za področje dvojne kariere ni posebno usposabljala oz. izpopolnjevala.

- DCSP so v vprašalniku ocenili stopnjo pomembnosti in posedovanja 35 kompetenc, ki jih potrebujejo za svoje čim bolj kakovostno delo s športniki z dvojno kariero. Po mnenju koordinatorjev so najpomembnejše kompetence tiste, ki vezane na oblikovanje medosebnih odnosov. Za kompetence, vezane na opolnomočenje športnikov (empowerment competences), je značilna največja razlika med zaznano pomembnostjo in posedovanjem.

- Kompetence za katere je značilna največja razlika med zaznano pomembnostjo in posedovanjem:

  Posedovanje Pomembnost Razlika
Sposobnost za pripravo športnikov na specifične prehode tako na športnem kot tudi izobraževalnem področju 3.51 4.18 0,67
Sposobnost spodbuditi samostojnost pri športnikih z dvojno kariero   3.84 4.47 0,63
Razumevanje ključnih prehodnih faz v razvoju kariere športnikov, povezanih s športnikovim dolgoročnim načrtom   3.65 4.25 0,6
Biti pozoren na športnikovo mentalno zdravje   3.82 4.41 0,59
Sposobnost za krepitev kompetenc športnika, vezanih na organizacijo in načrtovanje njegove življenjske poti   3.76 4.35 0,59

- V nadaljevanju študije je bilo navedenih 6 specifičnih situacij (t.i. scenarijev) vezanih na dvojno kariero, s katerimi se koordinatorji srečujejo pri vsakdanjem delu s športniki. Udeleženci študije so med navedenimi situacijami najpogosteje doživeli:

o scenarij št. 3 (84%): Športnik/ca si želi izbrati najboljši učni načrt, ki bo v skladu z njegovo/njeno (prihodnjo) profesionalno športno kariero. Pomagati mu/ji želite pri izbiri najboljših izobraževalnih možnosti, da bo lahko tudi v prihodnje učinkovito usklajeval/a šolanje in šport.

o scenarij št. 4 (87%): Za športnika/co se bo začelo zahtevno študijsko leto, hkrati pa se zanj/zanjo začenjajo tudi bolj zahtevni treningi in tekmovanja (npr. športnik/ca bo zaradi športa manjkal/a v šoli, zamudil/a izpite, roke za oddajo nalog itd.). Želite mu/ji pomagati, da bo uspešen/uspešna na obeh področjih.

- Kompetence, ki so najpomembnejše za soočanje z vsemi navedenimi situacijami (t.i. transferable competences):
1. Sposobnost spodbuditi samostojnost pri športnikih z dvojno kariero  
2. Sposobnost, da razumeti športnika kot posameznika (t.j., drugačnega od drugih)
3. Sposobnost celovitega pogleda na življenje športnika z dvojno kariero (športni, izobraževalni/poklicni, psihološki, psihosocialni in finančni razvoj)

Drugi del sestanka je bil namenjen načrtovanju tretje in četrte faze projekta. Obe se bosta nanašali na kvalitativno metodologijo (fokusne skupine). Vsi partnerji projekta bodo izvedli fokusne skupine, s pridobljenimi rezultati pa bomo pridobili dodatne informacije, potrebne za razvoj profilov kompetenc koordinatorjev za dvojno kariero.

Drugi projektni sestanek in simpozij

Drugi projektni sestanek je potekal od 21. do 22. septembra 2015 v Amsterdamu. Simpozij, ki ga je organiziral konzorcij GEES, je potekal 23. septembra 2015.

V prvem delu sestanka so partnerji razpravljali o podatkih, zbranih v prvi fazi projekta, ki je bila namenjena ugotavljanju kompetenc športnikov z dvojno kariero, ki so potrebne za učinkovito usklajevanje šolanja in športa.
Poročilo sestanka

Ključni rezultati (več informacij)

- v študiji je sodelovalo 3 252 športnikov (43% stopnja dokončanja)
- situaciji (oz. scenarija), ki sta športnikom predstavljala največji izziv sta situacija št. 3