No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Tredje mötet och workshop

Det tredje mötet och workshop genomfördes i Sant Cugat, Spanien den 6-8:e april.

Workshop (program)

För att möjliggöra att både presentera andra fasen av projektet och samtidigt erbjuda tillämpade perspektiv för stödpersoner för idrottares dubbla karriärer, medverkade konsortiumet vid den workshop organiserad av CAR Sant Cugat onsdagen den 6:e april.

Vid workshopen medverkade över 100 personer (praktiker, doktorander, idrottare, andra EU-projektmedlemmar, mfl.).

Utöver att presentera vad som genomförts sedan starten av projektet och andra fasens resultat, presenterades även casestudier för att synliggöra projektets tänkbara implikationer.

Tid dedikerades även till andra EU projekt som kunde presentera sina projekt och objektiv. Workshopen avslutades med att besöka faciliteterna vid CAR.

Tredje mötet (rapport)

En halv dag dedikerades till att presentera projektets resultat från arbetspaket 2. Möjlighet gavs till att diskutera och påbörja analys av resultaten som sammanställs av projektsamordnarna vid VUB.

Arbetspaket 2 syftade till att identifiera och utveckla en profil av kompetenser (kunskaper, färdigheter, erfarenheter, attityder) som rådgivare för idrottares dubbla karriärer behöver för att optimera stödet till idrottare i förberedelsen, hanteringen och/eller avslutandet av en dubbel 'studie och idrotts' karriär.

Huvudresultat (för mer information)

- 256 rådgivare för idrottares dubbla karriärer (RIDK) genomförde undersökningen (49% svarsfrekvens)

- Sammanställning av RIDK på Europeisk nivå:

o Medelålder: 44.1 år
o 51.5% män, 49.5% kvinnor
o 71% av RIDK arbetade deltid & 29% arbetade heltid som RIDK
o Flest RIDK arbetade vid universitet (30%), följt av gymnasienivå (18%) och prestationscenter/Elitidrottsskola (17%)

- Majoriteten (85%) av RIDK som besvarade enkäten hade inte genomfört någon specifik träning eller fått specifik utbildning om dubbla karriärer.

- RIDK ombeddes att värde betydelsen och deras upplevde innehav av 35 kompetenser som de använde i sitt dagliga arbete. Deltagarna identifierade att relationskompetenser är av högsta betydelse för deras tillämpa arbete. RIDK identifierade även betydelsen av "empowerment-" kompetenser men det var också här som den största skillnaden mellan betydelsen och deras innehav av kompetenserna framgick.

- Den största skillnaden mellan betydelse och innehav var :

  Innehav Betydelse Skillnad
Förmåga att förbereda dubbla karriäridrottare för utmaningarna i specifika övergångar 3.51 4.18 0,67
Förmåga att stimulera till autonomi hos dubbla karriäridrottare 3.84 4.47 0,63
Förstå de viktigaste övergångsfaserna för dubbla karriäridrottare i relation till deras långsiktiga utveckling 3.65 4.25 0,6
Vara uppmärksam på dubbla karriäridrottares mentala hälsostatus 3.82 4.41 0,59
Förmåga att förbättra dubbla karriäridrottares kompetens avseende organisering och planering av sina liv 3.76 4.35 0,59

- 6 scenarios som RIDK troligtvis möter i sin vardag presenterades för dem i enkäten. De scenarios som upplevts mest var:

o scenario #3 (84%) : Med tanke på hans/hennes (framtida) professionella karriär vill en studentidrottare välja den bästa studieplanen. Du vill hjälpa idrottaren göra de bästa studievalen för att hantera kombinationen av både idrott och studier i framtiden.

o scenario #4 (87%) : En student-idrottare är på väg att starta ett utmanande läsår som krockar med hans/hennes (mer krävande) tävlings- och träningsschema (t ex. missa viktiga skoldagar, (grupp)uppgifter, prov/tentor, praktik). Du vill hjälpa idrottaren genomföra båda framgångsrikt.

- Överförbara kompetenser (mest betydelsefulla över alla scenarios) har identifierats. De tre viktigaste var:
1. Förmåga att stimulera till autonomi hos dubbla karriäridrottare
2. Förmågan att behandla varje elitidrottande student på ett individualiserat sätt
3. Förmåga att anta en helhetssyn på elitidrottande studenters liv

Tid dedikerades även till föreberedelser inför arbetspaket 3 och 4. Det beslutades att med kvalitativ metod (fokusgrupper) vidareutveckla kompetensprofilerna för RIDK. Detta steg genomfördes under sommaren 2016.

Andra mötet och symposiet

Andra mötet genomfördes i Amsterdam, Nederländerna, den 21-22:e september och andra symposiet den 23:e september.

Under första delen av mötet diskuterade de 20 medverkande deltagarna resultatet från första enkäten om dubbla karriäridrottares kompetenser för en framgångsrik dubbel karriär.
Mötesrapport 

Huvudresultat (för mer information)

- Svarfrekvens på 43% (3252 student-idrottare)
- De mest utmanande scenarierna:
         1. Scenario #3: Ditt tävlings- och träningsschema innebär att du kommer missa viktiga skoldagar och (grupp)uppgifter. Du behöver ta ikapp under och/eller efter tävlingen/ träningslägret.
         2. Scenario #6:" Kombinationen av idrott och studier gör det utmanande att ha ett rikt socialt liv utanför idrotten (t ex. tid med vänner, gå ut...). Du behöver hitta en balans mellan din dubbla karriär och sociala aktiviteter utanför idrotten.

Analys av kvalitetskontroll presenterades ingående och hur spridning av projektets implikationer skulle ske gicks igenom.

Under andra delen av mötet skapades första versionen av enkäten för projektets nästa del om kompetenserna hos rådgivare för idrottares dubbla karriärer i mindre grupper baserat på tilldelade uppgifter och utvecklade scenarios.

Tid dedikerades även till förberedelser inför symposiet.

Vid symposiet deltog över 70 personer (tränare, praktiker, förbundspersoner, regeringsrepresentanter). Samtliga vetenskapliga resultat om dubbla karriäridrottares kompetenser presenterades och kommenterades sedan av experter inom GEES konsortiet. En ingående frågestund med deltagare avslutade tillfället.


Kick off möte

 
Kick-off mötet om GEES ägde rum på INSEP, Frankrike, den 26-27 januari 2015. Vid mötet deltog 20 experter på forskning om dubbla karriärer och experter på stödtjänster för dubbla karriärer från de 9 deltagande länderna. Deltagarna diskuterade och definierade projektets tre delar, inkluderat metodik, planering och förväntade resultat och hur dessa i framtiden ska spridas samt fick information om projektets ekonomiska ramar.

Kick off möte-rapport